Linda GrinbergaLinda Grinberga

Atļauj dabai strādāt tavā labā

Cilvēkam nevajadzētu cīnīties ar dabu un mēģināt to pakļaut, jo tas neizdosies. Taču cilvēks var pielāgot dabas procesus savām vajadzībām un tad daba strādās tavā labā. Nepietiekami attīrīts sadzīves notekūdens, lauksaimniecības notece, lietusūdens no pilsētu teritorijām rada pastiprinātu piesārņojuma slodzi uz vidi. Pareizi projektētas un uzbūvētas mākslīgās mitrzemes lieliski kalpo kā dažādu notekūdeņu attīrītājas. Mākslīgo mitrzemju darbības efektivitāte ūdeņu kvalitātes uzlabošanā šī pētījuma ietvaros vērtēta vadoties pēc fosfora un slāpekļa savienojumu un suspendēto vielu koncentrācijām pirms un pēc mākslīgās mitrzemes. Pētījuma mērķis ir izpētīt mākslīgo mitrzemju spēju samazināt lauksaimniecības izkliedētā piesārņojuma noplūdes.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra