Konkursa nolikums

Konkursa organizētājs ir Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā RTU) Doktorantūras skola sadarbībā ar nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds.”

 • Iepazīstināt sabiedrību ar pētījumiem un zinātnisko darbu, ko veic maģistrantūras un doktorantūras studenti Latvijas augstskolās viegli uztveramā, interesantā un saistošā veidā.
 • Noskaidrot, kuriem Latvijas augstskolu maģistrantūras un doktorantūras studentiem piemīt labākās runas un uzstāšanās prasmes.

Latvijas augstskolu maģistrantūras un doktorantūras studenti un absolventi, kuri ir beiguši studijas kopš 2017. gada 1. janvāra. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizatori vai iepriekšējo «ResearchSlam» konkursu finālisti.

1. Konkursa darbs ir uzstāšanās par dalībnieka veikto pētījumu (turpmāk tekstā Uzstāšanās). Tā tiek ierobežota laika un formāta ziņā, lai dotu iespēju dalībniekiem attīstīt prasmes pastāstīt par savu pētījumu un izskaidrot tā būtību raiti un saprotami.

2. Uzstāšanās ir jāveido kā laikā ierobežota prezentācija ar automātisku slaidu nomaiņu. Uzstāšanās formāta raksturojums:

 • katram dalībniekam tiek dotas 400 sekundes (jeb 6’40”) laika sava pētnieciskā darba prezentācijai;
 • prezentācija ir jāveido, ievērojot 20 slaidi x 20 sekundes (PechaKucha™) formātu;
 • slaidi tiek pārslēgti automātiski un dalībniekam uzstāšanās laikā nav iespējas kontrolēt slaidu nomaiņas ātrumu.

3. Uzstāšanās saturam ir jābūt saistītam ar pētījumu, kuru dalībnieks izstrādā vai kurā ir iesaistījies. Prezentācijā ir vēlams interesantā un saistošā veidā atspoguļot pētījuma novitāti, sasniegtos rezultātus, to tālākās izmantošanas iespējas reālajā dzīvē.

4. Uzstāšanās valoda var būt gan latviešu, gan angļu.

5. Uzstāšanās saturam ir jābūt veidotam saskaņā ar LZP Zinātnieka ētikas kodeksu.

6. Konkurss norisināsies no  2017. gada 29. septembra  līdz 2018. gada 14. martam. Konkurss sastāv no:

 • dalībnieku pieteikšanās (pieteikumu reģistrēšanas);
 • dalībnieku priekšatlases;
 • trim atlases kārtām;
 • atlases kārtas interneta vidē (skatītāju balsojums);
 • fināla.

7. Lai pieteiktos konkursam, ir jāiesniedz elektroniski aizpildīta pieteikuma anketa un 1 minūtes garš video, kurā īsumā iepazīstina ar sevi un savu pētījuma tēmu. Pieteikuma veidlapa elektroniskā formā atrodama konkursa mājaslapā: researchslam.com (turpmāk tekstā mājaslapā).

8. Pieteikšanās konkursam noslēdzas 2017. gada 21. novembrī. Konkursa organizatori patur tiesības pagarināt pieteikumu pieņemšanas termiņu par 1 vai 2 nedēļām.

9. Pirms dalībnieku priekšatlases tiek vērtēta iesniegtā pieteikuma atbilstība administratīvajiem kritērijiem:

 • aizpildīta pilna elektroniskā pieteikuma anketa;
 • pieteikuma saturs atbilst konkursa mērķiem un vispārpieņemtām ētikas normām;
 • ievērots pieteikšanās termiņš;
 • iesniegts dalībnieka foto attēls;
 • iesniegts 1 minūtes garš video materiāls.

10. Gadījumā, ja pieteikums neatbilst administratīvajiem kritērijiem, konkursa organizatori var lūgt pieteikumu papildināt divu dienu laikā.

11. Tie pieteikumi, kas atbilst administratīvajiem kritērijiem, tiek tālāk vērtēti priekšatlasē. Vērtēšanu veic konkursa organizatoru komanda, pieaicinot vienu vai vairākus neatkarīgos ekspertus. Priekšatlasē tiek vērtēta iesniegtā Uzstāšanās tēma un dalībnieka motivācija piedalīties konkursā, kā arī dalībnieku runas prasmes, balstoties uz iesniegto video.

12. Priekšatlasē no saņemtajiem pieteikumiem tiek izvēlēti 24 konkursa dalībnieki (12 maģistranti un 12 doktoranti), kuriem tiek nodrošināta iespēja piedalīties atlases kārtās.

13. Apstiprinājums, par dalību atlases kārtā, katram dalībniekam tiks izsūtīts elektroniski uz norādīto e-pasta adresi un publicēts mājaslapā.

14. Vienā atlases kārtā piedalās 8 dalībnieki.

15. Dalībniekam pieteikšanās laikā ir iespēja izvēlēties sev vēlamo atlases kārtas norises datumu. Ja atlases kārtai visas astoņas vietas ir aizņemtas, tad organizatori un dalībnieks vienojas par citu vēlamo atlases kārtas datumu.

16. Visiem dalībniekiem pirms atlases kārtām tiek nodrošināta iespēja uzlabot savas uzstāšanās prasmes viena semināra ietvaros.

17. Atlases kārtas programma katram dalībniekam individuāli tiek izsūtīta elektroniski uz norādīto e-pasta adresi vismaz nedēļu pirms atlases kārtas norises un tiek arī publicēta mājaslapā.

18. Nokavējot savu uzstāšanās laiku atlases kārtā, dalībnieku var diskvalificēt.

19. Dalībniekam ir jāatsūta konkursa organizatoriem Uzstāšanās prezentācija dienu pirms atlases kārtas, Uzstāšanās tematu tieši pirms atlases kārtas mainīt nevar.

20. Atlases kārtā katram dalībniekam tiek dotas 400 sekundes, lai uz skatuves prezentētu iepriekš pieteikto Uzstāšanās tematu šī nolikuma 2. punktā definētajā veidā.

21. Pēc uzstāšanās seko jautājumu daļa, kas ir 5 minūtes gara. Jautājumus uzdot var gan žūrijas pārstāvji, gan skatītāji.

22. Katrā atlases kārtā dalībnieku Uzstāšanos vērtē žūrija un skatītāji. Skatītāji savu viedokli pauž, balsojot par savu favorītu ar balsošanas biļeteniem, savukārt žūrija vērtē katru priekšnesumu pēc noteiktiem kritērijiem. Gan skatītāju balsojums, gan žūrijas vērtējums dod 50% no kopējā dalībnieka vērtējuma.

23. Atlases kārtā dalībnieka Uzstāšanos žūrijas komisija vērtē pēc 4 dažādiem kritērijiem, katram kritērijam piešķirot atzīmi no viens līdz pieci, kur 1 – viszemākais vērtējums un 5 – visaugstākais vērtējums.

Vērtēšanas kritēriji:

 1. pienesums zinātnei, inovācija;
 2. pētījuma būtības izklāsts;
 3. radošums, atraktivitāte;
 4. Uzstāšanās kopējā kvalitāte, runas prasmes;

24. Katra konkursa dalībnieka kopējo žūrijas vērtējumu (atzīmi) aprēķina pēc formulas:

Kopējā atzīme = 2 x VVVV4

kur V(1-4)  – žūrijas vidējais vērtējums attiecīgajā kritērijā.

Maksimālā iegūstamā kopējā atzīme ir 25.

25. Balstoties uz iegūto kopējo atzīmi, dalībnieki tiek ranžēti no 1. līdz 8. vietai. Katrai vietai tiek piešķirts noteikts punktu skaits: 1. vietai – 11 punkti; 2. vietai – 8 punkti; 3. vietai – 6 punkti; 4. vietai – 5 punkti; 5. vietai – 4 punkti; 6. vietai – 3 punkti; 7. vietai – 2 punkti; 8. vietai – 1 punkts.

26. Atlases kārtas žūrijas komisijas sastāvs:

 • konkursa «ResearchSlam» finālists;
 • Latvijas Studentu apvienības un/vai Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis;
 • radošās industrijas/biznesa vides pārstāvis;
 • skolēns;
 • RTU pārstāvis.

27. Ar precīzu žūrijas komisijas sastāvu konkursa dalībnieki, skatītāji un atbalstītāji tiks iepazīstināti atlases kārtas norises vietā.

28. Skatītāji savu viedokli pauž, balsojot ar balsošanas biļetenu par savu favorītu. Viens skatītājs var balsot par vienu dalībnieka Uzstāšanos atlases kārtas norises vietā.

29. Skatītāju vērtējumu nosaka saņemto balsošanas biļetenu skaits. Balstoties uz to, dalībnieki tiek ranžēti no 1. līdz 8. vietai (1. vietu iegūst dalībnieks ar augstāko saņemto balsošanas biļetenu skaitu, bet 8. vietu – ar zemāko). Katrai vietai tiek piešķirts noteikts punktu skaits: 1. vietai – 11 punkti; 2. vietai – 8 punkti; 3. vietai – 6 punkti; 4. vietai – 5 punkti; 5. vietai – 4 punkti; 6. vietai – 3 punkti; 7. vietai – 2 punkti; 8. vietai – 1 punkts.

30. Kopējo vērtējumu veido žūrijas vērtējuma un skatītāju balsošanas rezultātā saņemto punktu summa (maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 22, bet minimālais – 2). Tie divi dalībnieki, kas būs saņēmuši augstāko kopējo punktu skaitu attiecīgajā atlases kārtā, tiek virzīti finālam.

31. Ja vairākiem dalībniekiem kopējais punktu skaits ir vienāds, konkursa finālam tiks izvirzīts tas dalībnieks, kurš būs saņēmis augstāko žūrijas vērtējumu.

32. Kopumā visās trīs atlases kārtās finālam tiek atlasīti 6 dalībnieki.

33. Tiem dalībniekiem, kuri neieguva iespēju sacensties fināla sacensībās, tiek nodrošināta papildu iespēja sacensties par vēl vienu vietu finālā atlases kārtā interneta vidē.

34. Šīs atlases kārtas ietvaros skatītājiem ir iespēja balsot par savu favorītu, spiežot «Like» konkursa Facebook lapā (https://www.facebook.com/ResearchSlam/) ievietotajiem dalībnieku Uzstāšanās video, laika posmā no 2018. gada 12. februāra līdz 21. februārim (9 dienas).

35. Finālam tiek virzīts dalībnieks ar visaugstāko saņemto «Like» skaitu attiecīgajā balsošanas periodā.

36. Fināla sacensības norisināsies 2018. gada 14. martā.

37. Finālā piedalās 7 dalībnieki, kas tiek izvēlēti atlases kārtās un interneta balsojumā.

38. Katram fināla dalībniekam pirms fināla sacensībām tiek nodrošināta iespēja uzlabot savu atlases kārtas Uzstāšanos individuālās konsultācijās.

39. Finālā katram dalībniekam tiek dotas 400 sekundes, lai atkārtoti uzstātos žūrijas un skatītāju priekšā šī nolikuma 2. punktā definētajā veidā.

40. Pēc uzstāšanās seko jautājumu daļa, kas ir 5 minūtes gara. Jautājumus uzdot var gan žūrijas pārstāvji, gan skatītāji.

41. Finālā dalībnieku Uzstāšanos vērtē žūrija un skatītāji. Skatītāji savu viedokli pauž, balsojot par savu favorītu ar balsošanas biļeteniem, savukārt žūrija vērtē katru priekšnesumu pēc noteiktiem kritērijiem. Skatītāju balsojums dod 25% no kopējā dalībnieku vērtējuma.

42. Finālā dalībnieka Uzstāšanos žūrijas komisija vērtē pēc 4 dažādiem kritērijiem, katram kritērijam piešķirot atzīmi no viens līdz pieci, kur 1 – viszemākais vērtējums un 5 – visaugstākais vērtējums.

Vērtēšanas kritēriji:

 1. pienesums zinātnei, inovācija;
 2. pētījuma būtības izklāsts;
 3. radošums, atraktivitāte;
 4. Uzstāšanās kopējā kvalitāte, runas prasmes.

43. Katra konkursa dalībnieka kopējo žūrijas vērtējumu (atzīmi) aprēķina pēc formulas:

Kopējā atzīme = 2 x VVVV4

kur V(1-4)  – žūrijas vidējais vērtējums attiecīgajā kritērijā.

Maksimālā iegūstamā kopējā atzīme ir 25.

44. Balstoties uz iegūto kopējo atzīmi, dalībnieki tiek ranžēti no 1. līdz 7. vietai. Katrai vietai tiek piešķirts noteikts punktu skaits: 1. vietai – 11 punkti; 2. vietai – 8 punkti; 3. vietai – 6 punkti; 4. vietai – 5 punkti; 5. vietai – 4 punkti; 6. vietai – 3 punkti; 7. vietai – 2 punkti.

45. Fināla žūrijas komisijas sastāvs:

 • konkursa «ResearchSlam» laureāts;
 • Studentu apvienības un/vai Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis;
 • atbalstītāju pārstāvji;
 • RTU pārstāvis.

46. Ar precīzu žūrijas komisijas sastāvu konkursa dalībnieki, skatītāji un atbalstītāji tiks iepazīstināti pirms fināla sacensību norises.

47. Skatītāji savu viedokli pauž, balsojot ar balsošanas biļetenu par savu favorītu. Viens skatītājs var balsot par vienu dalībnieka Uzstāšanos atlases kārtas norises vietā.

48. Skatītāju vērtējumu nosaka saņemto balsošanas biļetenu skaits. Balstoties uz to, dalībnieki tiek ranžēti no 1. līdz 7. vietai (1. vietu iegūst dalībnieks ar augstāko saņemto balsošanas biļetenu skaitu, bet 7. vietu – ar zemāko). Katrai vietai tiek piešķirts noteikts punktu skaits: 1. vietai – 11 punkti; 2. vietai – 8 punkti; 3. vietai – 6 punkti; 4. vietai – 5 punkti; 5. vietai – 4 punkti; 6. vietai – 3 punkti; 7. vietai – 2 punkti.

49. Kopējo vērtējumu veido žūrijas vērtējums, kas sastāda 75% un skatītāju vērtējums, kas sastāda 25%. Dalībnieku kopējo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

Kopējais vērtējums = 0,75 * žūrijas vērtējums + 0,25 * skatītāju vērtējums

50. Ja vairākiem dalībniekiem kopējais punktu skaits ir vienāds, konkursa uzvarētāju vai vietu sadalījumu lemj žūrija slēgtā apspriedē.

51. Fināla rezultāti tiks paziņoti pēc fināla norises un žūrijas komisijas apspriedes 2018. gada 14. martā.

52. Finālā tiks piešķirta viena 1. vieta, viena 2. vieta un viena 3. vieta, atzinības raksti 4., 5., 6. un 7. vietai, kā arī papildu nominācijas, kas tiks izsludinātas fināla sacensību svinīgajā ceremonijā.

53. Fināla sacensību noslēgumā, tās dalībniekiem, tiek piešķirtas stipendijas, atbilstoši žūrijas vērtējumam.

54. Stipendijas tiks izmaksātas pēc konkursa noslēguma.

55. Kopējais stipendiju fonds ir 1900 EUR.

56. Jebkurā strīdus situācijā lēmumu par atbilstošo rīcību pieņem žūrijas komisija (gan atlases kārtas, gan fināla), vienojoties ar RTU Doktorantūras skolas vadītāju.

57. Žūrijas komisijai nav jāsniedz paskaidrojumi par tās vērtējumu.

58. Žūrija patur tiesības diskvalificēt dalībniekus, kuri savas Uzstāšanās laikā ir pārkāpušu Zinātnieka ētikas kodeksu vai citas ētikas normas.

52. Konkursa laikā konkursa dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti. Iegūtais materiāls var tikt izmantots konkursa reklamēšanas nolūkos.

53. Nolikums konkursa ResearchSlam rīkošanai izdots saskaņā ar “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” nolikumu “Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā” Nr. RTUAF-344.